Czy można uzyskać dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych ze środków UE?

 

 

Na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii można było pozyskać środki przede wszystkim z programu wdrażanego na poziomie regionalnym, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Niestety zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok nie przewiduje się naboru do:

- Poddziałania 4.1.1 RPO WM: Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

- Poddziałania 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w tym przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu

- Działania 4.2. EKO-Przedsiębiorstwa

 

Obecnie można skorzystać z pożyczki na efektywność energetyczną na podstawie zawartej umowy operacyjnej z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).

 

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenie pożyczki znajdują się na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.