Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru III Kampus UJ - Wschód – Projekt zmiany planu

 PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1452/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2013 r.

DRUK NR 1279:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 12 czerwca 2013 r.
,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 26 czerwca 2013 r. - Rada podjęła uchwałę Nr LXXVII/1129/13 w sprawie uchwalenia zmiany planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń zmiany planu (Tekst zmiany planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)


Projekt rysunku zmiany planu - Załącznik Nr I do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 7 MB)


Typowe przekroje przez tereny komunikacji - Załącznik Nr II do uchwały:


dokument pdf-rysunekTypowe przekroje przez tereny komunikacji (ok. 0,5 MB)


Projekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik Nr III do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany planu - Załącznik Nr IV do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik Nr V do uchwały


strona bipStenogram z sesji LXXVI - 12 czerwca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu

strona bipStenogram z sesji LXXVII - 26 czerwca 2013 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem zmiany planuPROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2013 r.:

dokument pdf-tekstProjekt ustaleń zmiany planu (Tekst zmiany planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu)


Projekt rysunku zmiany planu - Załącznik Nr I do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 7 MB)


Typowe przekroje przez tereny komunikacji - Załącznik Nr II do uchwały:


dokument pdf-rysunekTypowe przekroje przez tereny komunikacji (ok. 0,5 MB)


Projekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik Nr III do uchwały:


dokument pdf-rysunekCzęść 1 (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekCzęść 2 (ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2013 r. (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu