Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Wizyta gości z Czech w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa służb społecznych”


W dniach 10-12 grudnia br. przebywała w Krakowie 7- osobowa grupa pracowników z Azylový dům pro ženy matky s dětmi o.p.s. w Vsetín w Czechach. Goście przebywali w Krakowie w ramach umowy o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizując wspólnie projekt pt.„Współpraca międzynarodowa służb społecznych”. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest również miasto Stara Lubovna na Słowacji.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk wśród partnerów z Polski, Czech i Słowacji, na temat pomocy rodzinom z dziećmi. Azylový dům pro ženy matky s dětmi uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację tego przedsięwzięcia.

Podczas pobytu w Krakowie goście z Czech uczestniczyli w polsko-czeskim seminarium na temat: „Zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi”. Podczas wspólnego spotkania pracownicy Azylový dům pro ženy matky s dětmi zaprezentowali swoje doświadczenia związane z pracą z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Strona polska przedstawiła programy realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mające na celu pomoc i wsparcie rodzinom: „Program pracy z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi” oraz „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Goście z Czech poznali również metody aktywizacji rodziców, dzieci i młodzieży w ramach Programu Aktywności Lokalnej Sikorki.

W trakcie pobytu w Krakowie delegacja z Czech zapoznał się również z funkcjonowaniem wybranych jednostek pomocy społecznej w Krakowie, szczególnie tych oferujących wsparcie rodzinom z dziećmi. Gocie z Czech odwiedzili Placówkę Wsparcia Dziennego SIEMACHA Spot w Centrum Rozwoju Com-Com Zone oraz Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą.

Wszystkie spotkania stanowiły okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się problematyką, związaną z obszarem pomocy społecznej, a w szczególności z tematyką, związaną z pomocą rodzinom z dziećmi.

 


Studenci z Francji w Dziale Pomocy Bezdomnym


W dniu 10 grudnia 2012 w Dziale Pomocy Bezdomnym miała miejsce wizyta studentów z Uniwersytetu Paris Est Creteil z Francji i. W trakcie spotkania omówiono działalność i funkcjonowanie Działu Pomocy Bezdomnych. Zostały przedstawione formy i metody pracy z osobami pozostającymi bez stałego miejsca zamieszkania. Przedstawiono główne sposoby pomocy bezdomnym oraz omówiono zasady jakimi kierują się pracownicy socjalni pracując wśród ww.

 

 

Spotkanie z delegacją z Oslo

 

W dniu 13 września br. w Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce wizyta delegacji z Wydziału Socjalno-Rodzinnego z Oslo. Podczas spotkania przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentował gościom system pomocy społecznej w Krakowie oraz zapoznał z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka. Delegacji z Oslo została zaprezentowana również, przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, problematyka osób niepełnosprawnych w Krakowie. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z Urzędem Miasta Krakowa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz Stowarzyszenie „Siemacha”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali swoją działalność.

 


Spotkanie z grupą studentów z USA

 

W dniu 15.06.12 r. na terenie pensjonatu „U pana Cogito" odbyło się spotkanie z grupą studentów z USA. Studenci z Silberman College of Business ( New Jersey) zostali zapoznani z systemem pomocy społecznej w Krakowie jak również z działalnością i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Spotkanie robocze w Brukseli

 

W dn.25-26.01.12 r. odbyło się w Brukseli spotkanie robocze członków zespołu międzynarodowego projektu pn.„Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w domach" o akronimie PROGRESS.
Podczas wizyty przedyskutowano wyniki przeprowadzonego w ramach projektu eksperymentu społecznego oraz zaplanowano szczegółowo działania przewidziane do realizacji przez poszczególnych partnerów do czasu zakończenia projektu.
W spotkaniu podsumowującym projekt, które odbyło się w drugim dniu wyjazdu, oprócz członków zespołu projektu wzięli udział zaproszeni goście (przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, organizacji z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz osoby zaangażowane w planowanie polityki społecznej); zaprezentowano na nim cele projektu, działania realizowane w trakcie jego trwania (w tym strategie testowane w Polsce), wyniki projektu i wypracowane rekomendacje oraz przedyskutowano z uczestnikami spotkania możliwości wykorzystania w praktyce rezultatów projektu.

 

 

Spotkanie z delegacją z Trondheim

 

W dn. 2 lutego br. w Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce wizyta delegacji z Trondheim. Podczas roboczego spotkania rozmawiano między innymi na temat obszarów współpracy w sprawach społecznych.