Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIX 17-01-2012 XIX/184/2012 planu finansowego Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r.

uchwała

XX 24-01-2012 XX/185/2012 zmiany nazw przystanków autobusowych w rejonie stadionu Cracovii uchwała
XX 24-01-2012 XX/186/2012 utworzenia strefy skrzyżowań równorzędnych dla obszaru ulic Podłącze, Korbutowej, Czeremchowa, Kopery, Ciechanowskiego, Rogalskiego i Bielaka uchwała
XX 24-01-2012 XX/187/2012 wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości 30 km/h dla obszaru ulic Podłącze, Korbutowej, Czeremchowa, Kopery, Ciechanowskiego, Rogalskiego i Bielaka uchwała
XX 24-01-2012 XX/188/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała

XX 24-01-2012 XX/189/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XX 24-01-2012 XX/190/2012 korekty w funkcjonowaniu przystanków autobusowych Przegorzały i SI Robotnik uchwała
XX 24-01-2012 XX/191/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ujejskiego 9 w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.318.2011.ES z dnia 22.12.2011) uchwała
XX 24-01-2012 XX/192/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XX 24-01-2012 XX/193/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 rok uchwała
XX 24-01-2012 XX/194/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XX 24-01-2012 XX/195/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XX 24-01-2012 XX/196/2012 wydania opinii dotyczącej objęcia prawem użytkowania do dnia 20.12.2024 r. działek ewidencyjnych nr 213/10, o powierzchni 0,2066 ha i nr 213/12 o pow. 0,0048 ha obręb 9 Krowodrza, położonych przy ul. Kasztanowej 4a w Krakowie, ustanowionym na rzecz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (pismo znak GS-02.JP.72221-2-5/07 z dnia 12.12.2011) uchwała
XX 24-01-2012 XX/197/2012 wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły z firmą Polkomtel SA z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej (pismo znak: GS-02.6871.2.18.2011.MG z dnia 3.01.2012) uchwała
XXI 07-02-2012 XXI/198/2012 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Modrzewiowa" (pismo znak: BP-01-3.6721.189.22.2012.TBA z dnia 04.01.2012 r.) uchwała
XXI 07-02-2012 XXI/199/2012 przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 479 100 zł zapisanych w Budżecie Miasta Krakowa w puli środków inwestycyjnych uchwała
XXI 07-02-2012 XXI/200/2012 wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 230 obręb 17 Krowodrza w celu zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek oznaczonych odpowiednio jako działki nr: 252 i 253 (pismo znak: GS-01.6840.2.50.2011.BF) uchwała
XXI 07-02-2012 XXI/201/2012 ostatecznej listy rankingowej zadań do realizacji w 2012 roku w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/202/2012 podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie ekspertyzy stanu obwałowań i muru przeciwpowodziowego na rzece Wisła w rejonie klasztoru Sióstr Norbertanek uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/203/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/204/2012

przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2012

uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/205/2012 korekty Uchwały nr XV/148/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/206/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Bolesława Prusa 17 w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.400.2011.ES z dnia 17.01.2012 r.) uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/207/2012 zmiany w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/208/2012 zmiany podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/209/2012 zmiany na stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji Edukacji oraz zmiany w składzie komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/210/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/211/2012 przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych inicjatyw Inwestycyjnych na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/212/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/213/2012 wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły oraz pomieszczenia na poddaszu z firmą Polska Telefonia Komórkowa „Centertel", z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi (pismo znak: GS-02.6871.2.18.2011.MG z dnia 30.01.2012) uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/214/2012 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, murami oporowymi, zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 95/1, 95/2 obr. 11 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną (gaz, prąd, woda, kanalizacja sanitarna i opadowa oraz przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej) na dz. nr 95/1, 95/2, 95/3, 94/5, 560/3 obr. 11 Krowodrza oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 560/3 obr. 11 Krowodrza przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie" (pismo znak: AU-02-7.6730.2.171.2012.ASI z dnia 07.02.2012) uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/215/2012 przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/216/2012 zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/217/2012 zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/218/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/219/2012 wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia" na terenie Dzielnicy VII w 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/220/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/221/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXII 28-02-2012 XXII/222/2012 zmiany zadań priorytetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/223/2012 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/224/2012 zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/225/2012 wskazania prac do realizacji w ramach zadania priorytetowego na 2012 rok pn."Oświetlenie ulic w dzielnicy" wg wskazań dzielnicy uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/226/2012 zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/227/2012 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków" na 2012 rok uchwała
XXIII 27-03-2012 XXIII/228/2012 podziału środków przeznaczonych na remonty placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/229/2012 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec za rok 2011 uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/230/2012 opinii dotyczącej utworzenia dodatkowego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w rejonie Centrum Rehabilitacji Medycznej i Promocji Zdrowia w Krakowie przy ul. Ujejskiego 3 (pismo znak: ZIKiT/S/18272/12/DR/PI-18/13828 z dnia 2.03.2012) uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/231/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/232/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. z zakresu „komunikacja z mieszkańcami dzielnicy" uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/233/2012 wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 897/3 położonej przy ul. Sokolej, w obr. 21 Krowodrza, o pow. 0,0090 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych składających się z działek oznaczonych nr: 697, 698 oraz 696/1 stanowiących własność osób fizycznych (pismo nr GS-01.6840.2.202012.BF) z dnia 10.04.2012 uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/234/2012 wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 399/9 położonej przy ul. Sawickiego, w obr. 11 Krowodrza, o pow. 0,0045 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki oznaczonej nr: 399/5 stanowiącej własność osoby fizycznej (pismo GS-01.BF.72241-2-14/08 z dnia 10.04.2012 r.) uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/235/2012 zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XXIV 24-04-2012 XXIV/236/2012 zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/237/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań do realizacji w 2012 roku w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia", ustalonej Uchwałą nr XXI/201/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/238/2012 nadania nazwy „Skwer Lajkonika" działce gminnej nr 373/9 znajdującej się przy ul. Kościuszki uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/239/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego z dziedziny "budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej" na 2012 r. uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/240/2012 zmiany zadań priorytetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/241/2012 zmiany statusu przystanków autobusowych „Bielany" i „Bielany Szkoła" uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/242/2012 wskazania radnego na funkcję przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków" na lata 2011-2015 uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/243/2012 zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/244/2012 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/245/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/246/2012 zmiany uchwały XXIV/231/2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/247/2012 opinii dotyczącej inwestycji zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych w 2012 r. (SR-09.055.1.2.2012 z dnia 26.04.2012) uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/248/2012 wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 91/7 w obr. 10 Krowodrza, położonej przy ul. Królowej Jadwigi, o pow. 0,0160 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych składających się z działek oznaczonych nr: 91/2 i 91/3 oraz 91/4 i 91/5, stanowiących własność osób fizycznych (pismo znak GS-01.6840.2.11.2012.BF z dnia 16.04.2012) uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/249/2012 opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska" uchwała
XXV 22-05-2012 XXV/250/2012 opinii dotyczącej planowanej inwestycji na terenie zajmowanym przez budynek dawnego Hotelu Cracovia uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/251/2012 wydania opinii dotyczącej ewentualnej sprzedaży działki nr 43/7 o pow. całkowitej 0,0221 ha, położonej w Krakowie przy ul. Fałata, obr. 14 Krowodrza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 43/5 (pismo znak: GS-01.6840.2.17.2012 z 15.05.2012) uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/252/2012 opinii w kwestii postępowania o ustanowienie prawa użytkowania na okres 25 lat na zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/13, obr. 20 Krowodrza, przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6845.2.3.2012.JP z 22.05.2012) uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/253/2012 wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia" uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/254/2012 wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błonia Krakowskie uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/255/2012 powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Senatorskiej 35 w Krakowie, poprzez połączenie Gimnazjum nr 20, ul. Senatorska 35 i XXVII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Krowoderska 17 uchwała
XXVI 12-06-2012 XXVI/256/2012 zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich" oraz „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą" uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/257/2012 zmiany w funkcjonowaniu przystanku „Cracovia Błonia" z pojedynczego na podwójny uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/258/2012 ustawienia słupka przystankowego na przystanku autobusowym „Działki" w kierunku miasta na ul. Malczewskiego uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/259/2012 uporządkowania nazw przystanków MPK w rejonie pętli tramwajowej Salwator oraz ul. Senatorskiej uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/260/2012 opinii do wniosku o zmianę nazwy par przystanków autobusowych i tramwajowych „Cracovia" na „Muzeum Narodowe" (pismo znak: ZIKiT/S/39020/12/TP/33329 z dnia 22.05.2012) uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/261/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 7 w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.125.2012.ES z dnia 16.05.2012 r.) uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/262/2012 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 z zakresu prace remontowe placówek oświatowych uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/263/2012 zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/264/2012 opinii w kwestii ewentualnej sprzedaży działki nr 64/1 o pow. 0,0396 ha obr. 11, Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi, celem poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 655 (pismo znak: GS-01.6840.2.19.2012 z dnia 04.06.2012) uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/265/2012 opinii w kwestii postępowania o przedłużenie prawa użytkowania na okres dalszych 15 lat na zabudowanej pawilonem handlowym nieruchomości oznaczonej jako działki nr 203/3 i nr 357/3, obr. 51 Krowodrza, przy ul. Majówny (pismo znak GS-02.6845.2.5.2012.JP z dnia 13.06.2012) uchwała
XXVII 26-06-2012 XXVII/266/2012 zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/267/2012 wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 399/9 położonej przy ul. Sawickiego, w obr. 11 Krowodrza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki oznaczonej nr: 399/5 stanowiącej własność osoby fizycznej (pismo znak: GS-01.72241-2-14/08 z dnia 20.06.2012 r.) uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/268/2012 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnic na okres od 11 lipca do 27 sierpnia 2012 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/269/2012 zamontowania tablic prowadzących U-3e na łuku drogi – ul. Orla poniżej ul. Astronomów na kierunku ul. Księcia Józefa uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/270/2012 wykonania odwodnienia na odcinku od Alei Wędrowników do przepustu zlokalizowanego przy ul. Kruczej uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/271/2012 projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Korzeniaka uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/272/2012 zmiany Uchwały nr XV/148/2011 z dnia 27.09.2011 r . w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/273/2012 opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej 157a w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.208.2012.ES z dnia 27.06.2012 r.) uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/274/2012 zmiany Uchwały nr XXII/212/2012 z dnia 28.02.2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/275/2012 podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/276/2012 ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Krakowa na 2013 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/277/2012 stref płatnego parkowania uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/278/2012 opinii do wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w kwestii decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (pismo znak AU-02-1.6733.218.2012. WKA z dnia 25.06.2012 r.) uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/279/2012 podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 r. uchwała
XXVIII 10-07-2012 XXVIII/280/2012 zmiany w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/281/2012 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/282/2012 zadania priorytetowego na 2012 r. „oświetlenie ulic w dzielnicy według wskazań Dzielnicy” uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/283/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/284/2012 wniosku o likwidację toru kajakowego na rzece Rudawie uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/285/2012 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2013 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/286/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce nr 307/10 obr. 14 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 394, 392/6, 307/10 obr. 14 Krowodrza przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1504. 2012.PFR z dnia 16.08.2012) uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/287/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce nr 307/10 obr. 14 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 394, 392/6, 307/10 obr. 14 Krowodrza przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1505. 2012.PFR z dnia 16.08.2012) uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/288/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/289/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/290/2012 zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/291/2012 ustalenia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na 2013 r. uchwała
XXIX 28-08-2012 XXIX/292/2012 przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych w 2013 r. na „Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/293/2012 wstąpienia Pana Jakuba Markowskiego do składu osobowego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/294/2012 wniosku o wypowiedzenie umowy dzierżawy miejsc parkingowych przy al. Focha uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/295/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.245. 2012.ES z dnia 07.09.2012 r.) uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/296/2012 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/297/2012 uruchomienia nocnej linii autobusowej łączącej Bielany z centrum Krakowa uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/298/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/299/2012 zmiany w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/300/2012 podziału środków na zadania powierzone z zakresu planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych w 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/301/2012 zmiany realizatora zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/302/2012 zadań priorytetowych na 2012 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/303/2012 rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze” wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2013 uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/304/2012 korekty Uchwały nr XXVIII/275/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/305/2012 projektu planu finansowego Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/306/2012 korekty Uchwały nr XXIX/291/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/307/2012 zmiany Uchwały nr XXIX/292/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych w 2013 r. na „Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/308/2012 opinii do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania zmian w rozkładzie godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 r. (pismo znak: BZ-02.8031.3.39.2012.AO z dnia 18.09.2012 r.) uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/309/2012 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 r. (pismo znak: BZ-02.8031.3.39.2012.AO z dnia 18.09.2012 r.) uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/310/2012 opinii do projektu „Dostosowanie przejścia dla pieszych na al. Focha przy szpitalu reumatologicznym wraz z wykonaniem wysepki ułatwiającej przechodzenie przez ulicę (budowa azylu)” uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/311/2012 ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/312/2012 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/313/2012 ustalenia listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu ze środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXX 25-09-2012 XXX/314/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa pawilonu handlowego nr 4 w zespole pawilonów handlowych na działce nr 419/10 (część) obr. 14 Krowodrza, Plac Na Stawach w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1540.2012.RKB z dnia 30.08.2012 r.) uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/315/2012 zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/316/2012 zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/317/2012 zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/318/2012 odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/319/2012 nadania nazwy „Skwer Konika Zwierzynieckiego” działce gminnej nr 373/9 znajdującej się przy ul. T. Kościuszki uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/320/2012 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na 2013 r. uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/321/2012 rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na 2012 r. uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/322/2012 wskazania prac w ramach realizacji zadania powierzonego na 2012 r. pn. „Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań dzielnicy” uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/323/2012 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 108/4 obręb 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza (pismo znak: GS-02.6844.2.5.2012.MG z dnia 4.10.2012) uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/324/2012 zmiany podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 r. uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/325/2012 opinii dotyczącej przeniesienia samolotu Jak-23, znajdującego się na osiedlu Bielany, do jednostki wojskowej w Balicach (pismo znak: ZIKiT/S/64491/12/UZ/51135/ 633 z dnia 30.07.2012 r.) uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/326/2012 wyrażenia uznania zasług dla osób szczególnie zasłużonych w propagowaniu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/327/2012 podziału środków przeznaczonych na remonty szkół w ramach zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/328/2012 podziału środków przeznaczonych na remonty placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2013 r. uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/329/2012 przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań powierzonych dzielnicom z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku do dzielnicowego konkursu ofert w ramach „Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/330/2012 przedłużenia linii autobusowej nocnej 605 z Salwatora do Bielan uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/331/2012 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2012 rok uchwała
XXXI 23-10-2012 XXXI/332/2012 zadań powierzonych Dzielnicy przeznaczonych na remonty placówek oświatowych na 2012 r. uchwała
XXXII 12-11-2012 XXXII/333/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 481/5, 480/5, 479/1, 460/1, 461/1, 495/24, 495/16, 427/14, 427/20, 461/2, obr. 21 Krowodrza oraz 21/1, 10/8, 10/7, 11/11, obr. 22 Krowodrza, przy ul. Mirowskiej w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1787.2012.EPI z dnia 16.10.2012) uchwała
XXXII 12-11-2012 XXXII/334/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 39 obr. 14 Krowodrza wraz z budową zjazdu z al. Focha (działki drogowej 411/2) i z ul. Prusa (działki drogowej 384) oraz infrastruktury technicznej na działce nr 39 obr. 14 Krowodrza przy ul. Focha i ul. Prusa w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1871.2012.PFR z dnia 19.10.2012) uchwała
XXXII 12-11-2012 XXXII/335/2012 opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 203/6 i 203/8, obręb 51, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonych przy ul. Majówny (pismo znak: GS-02.6845.2.5.2012.MG z dnia 26.10.2012) uchwała
XXXII 12-11-2012 XXXII/336/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań do realizacji w 2012 roku w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”, ustalonej Uchwałą nr XXI/201/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/337/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania ustalonego Uchwałą nr XXX/311/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/338/2012 powołania Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/339/2012 korekty Uchwały nr XXIX/290/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/340/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/341/2012 korekty Uchwały nr XXX/299/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. w sprawie zmiany w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r. uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/342/2012 zmiany realizatora zadań priorytetowych na 2012 r. uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/343/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/344/2012 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/345/2012 utworzenia na stałe przystanku autobusowego „Cmentarz Salwatorski” dla linii 100 i 101 na ul. Malczewskiego uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/346/2012 przywrócenia kursowania tramwaju linii 6 w soboty i święta oraz zwiększenia na linii 2 taboru niskopodłogowego uchwała
XXXIII 27-11-2012 XXXIII/347/2012 wsparcia protestu Mieszkańców ul. Jeleniowej przeciwko podejmowanym obecnie próbom zmiany przeznaczenia - położonych w sąsiedztwie tej ulicy - działek o nr 303-312, obręb 9 Krowodrza, objętych planem zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze św. Bronisławy II” i oznaczonych tamże jako ZPO 26 – „Tereny zieleni, ogrody i zieleń towarzysząca” uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/348/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/349/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/350/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/351/2012 zmiany listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/352/2012 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 r. uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/353/2012 zmiany listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu ze środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/354/2012 zmiany zadań priorytetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/355/2012 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 rok uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/356/2012 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w 2013 r. uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/357/2012 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/358/2012 protestu wobec procedury, w wyniku której wycięto drzewa w Parku Decjusza uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/359/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi na części działki nr 19/2 oraz części działki nr 19/4 z wjazdami z działki nr 30/57 obr. 9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2097.2012.EPI z dnia 23.11.2012) uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/360/2012 opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morelowej 30, na działkach nr 6/13, 319/4 obr. 9 Krowodrza w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2175.2012.ASI z dnia 26.11.2012) uchwała
XXXIV 18-12-2012 XXXIV/361/2012 opinii dotyczącej ewentualnej możliwości zbycia działek nr: 86/20, 86/14, 86/16, 86/18, 86/23, położonych przy ul. Przegorzalskiej, obr. 17 Krowodrza – celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr: 86/21, 86/15, 86/17, 86/19, 86/24, 90/4 (pismo znak: GS-01.6840.2.58.2012 z dnia 07.12.2012) uchwała