Zobacz też

Park Kulturowy Stare Miasto

 

 

Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto została podjęta w celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, będącym obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Przepisy uchwały obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

 

Granice parku kulturowego przebiegają ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńską, fragmentem Bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze łączącej się z ulicą Straszewskiego.

 

Mapa

 

Mapa

Utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto ma na celu:

  1. zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach Plant i Wzgórza Wawelskiego,
  2. ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych,
  3. ochronę funkcjonalną i kompozycyjną Plant Krakowskich oraz pozostałej zieleni, szczególnie historycznych ogrodów, skwerów oraz zieleni stoków Wzgórza Wawelskiego, z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zielonych,
  4. ochronę osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem widoków na Wzgórze Wawelskie, oraz widoków z obszaru Parku na charakterystyczne elementy zagospodarowania Miasta,
  5. ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją

 

Tekst jednolity uchwały został przyjęty oraz ogłoszony uchwałą Nr VII/128/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r.

 

 

Elementy wyposażenia przestrzeni publicznej na terenie Parku

 

Informacja dla artystów - prezentowanie twórczości na terenie Parku Kulturowego

 

 

 

 

Zobacz:

Uchwała Rady Miasta o utworzeniu Parku Kulturowego

„Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie"

Zespół ds. Parku Kulturowego Stare Miasto

Sprawozdania z działań podjętych na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Raport z konsultacji społecznych - Park Kulturowy Stare Miasto