Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Rejon ulicy Pachońskiego – Procedura

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu - 18 listopada 2011 r.
  2. Termin składania wniosków do zmiany planu - do 12 grudnia 2011 r. - w określonym terminie w ogłoszeniu/obwieszczeniu, nie wpłynęły żadne wnioski do sporządzanej zmiany planu.
  3. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu - 6 kwietnia 2012 r.
  4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu - od 16 kwietnia do 16 maja 2012 r.
  5. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu - 24 kwietnia 2012 r.
  6. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu - do 30 maja 2012 r. - w określonym terminie w ogłoszeniu/obwieszczeniu, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany planu.
  7. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu - Zarządzenie Nr 1602/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r.
  8. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 czerwca 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
  9. Uchwalanie zmiany planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 lipca 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany planu.
  10. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 3577.


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu