Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego 

W myśl zapisów Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach (Cel strategiczny III: Kraków miasto kreatywne, cel operacyjny III.1.) Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXIV/302/11 z 14 września 2011 r. ustanowiła Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 467, poz. 4516 ze zm.).  

 

Nagroda jest przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

 

NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł (indywidualna) lub 50.000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym powstałe w Krakowie. W tej kategorii mogą zostać nagrodzeni artyści lub spektakle powstałe na dowolnej scenie Krakowa, przygotowane przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznane przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.  

 

NAGRODA SPECJALNA w wysokości 10.000 zł (nagroda indywidualna) lub 15.000 zł (nagroda zespołowa; dzielona równo pomiędzy członków zespołu) jest dedykowana teatrom nieinstytucjonalnym, przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury). Została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Po raz pierwszy została przyznana w 2017 roku.

 

Zobacz tekst jednolity uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwane Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego oraz zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXIII/490/19 Rady MiastaKrakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

 

Uchwałą Nr XLI/1098/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej ''Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego'' wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie Przyznawania Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”. Kapituła Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, dokonując analizy wniosków zgłoszonych do konkursu w danym roku kalendarzowym, w uzasadnionych przypadkach, może zaproponować uhonorowanie nagrodą specjalną dodatkowych osób lub podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem artystów indywidualnych oraz teatrów nieinstytucjonalnych, przedstawiając Prezydentowi Miasta  Krakowa rekomendację wraz z uzasadnieniem. Na te dodatkowe nagrody ustanawia się pulę środków w wysokości nie mniejszej niż 20.000 zł oraz nie przekraczającej kwoty 45.000 zł rocznie.

 

Zobacz wszystkie zmiany w Regulaminie Przyznawania Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego przyjęte uchwałą Nr XLI/1098/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r.


Wnioski o przyznanie nagrody (pobierz formularz wniosku) mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osr.obowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

 

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, której Członków powołuje Prezydent Miasta Krakowa (zob. Zarządzenie Nr 241/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego   oraz  zarządzenie Nr 371/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 241/2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego).

 


Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5) lub przesyłać drogą mailową na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego” (decyduje data stempla pocztowego).


 

 

 

Zobacz:

 

Ogłoszenie 9. edycji konkursu NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO za rok 2019


 

Ogłoszenie 8. edycji konkursu NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO za rok 2018

 

Rozstrzygniecie konkursu NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO za rok 2018


 

 Zobacz także:

 Laureaci Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego