Dokument archiwalny

Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2011
zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- projekty niskobudżetowe, tj. takie, których koszt całkowity nie przekracza 50 000 zł oraz na wydawanie czasopisma o poezji (bez limitu kosztów całkowitych).

 Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 1562/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wykonywanych w okresie październik-grudzień 2011 r.

Zobacz więcej: ogłoszenie konkursowe.

Oferty, zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 3279/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2010 roku będzie opiniowała Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1925/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia sposobu rozpatrzenia ofert złożonych do otwartego konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 1562/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wykonywanych w okresie październik-grudzień 2011 r.
W skład Komisji weszli dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych (przyjęto 3 zgłoszenia), którzy po zapoznaniu się z wykazem ofert podpiszą odpowiednie oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji ds. opiniowania ofert tematycznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia Nr 3279/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2010 roku oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. zarządzenia.

Do konkursu zgłoszonych zostało 48 ofert dotyczących takich zadań jak: wykonanie koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej, niekomercyjnego, niskonakładowego wydawnictwa, którego całkowity koszt realizacji nie przekracza 50 000 zł (zadania konkursowe oznaczone literą A).

WYKAZ ZGŁOSZONYCH OFERT

Na realizację zadania konkursowego dotyczącego wydawania czasopisma poświęconego poezji (oznaczone literą B) nie zgłoszono żadnej oferty.

Członkowie Komisji opiniowali oferty indywidualnie oraz na posiedzeniach plenarnych, które odbyły się w dniu 12, 16 i 19 września 2011 r.

Dotacje zostały przyznane zarządzeniem Nr 2925/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wykonywanych w okresie październik-grudzień 2011 r.