Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Mateczny – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 sierpnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 października 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2979/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 października 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 lutego 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 26 lutego do 26 marca 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 6 marca 2013 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 9 kwietnia 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1145/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 sierpnia 2013 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 sierpnia do 17 września 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 4 września 2013 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 1 października 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3017/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2013 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 3192/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 listopada 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 grudnia 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XCII/1363/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 7586.


strona bipPowrót do strony głównej planu