Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Krzemionki – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 19 sierpnia 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 października 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 3230/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 czerwca 2013 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 8 lipca do 5 sierpnia 2013 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 11 lipca 2013 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 19 sierpnia 2013 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2621/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2013 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2981/2013 z dnia 15 października 2013 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 listopada 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 20 listopada 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XC/1324/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 7002.


strona bipPowrót do strony głównej planu