Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Czyżówka – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2014 r.

DRUK NR 1641:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 29 stycznia 2014 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 19 lutego 2014 r. - Rada podjęła uchwałę Nr XCVII/1452/14 w sprawie uchwalenia planu w dniu 20 lutego 2014 r.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 90 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipStenogram z sesji XCVI- 29 stycznia 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały

strona bipStenogram z sesji XCVII - 19 lutego 2014 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu