Karta usługi AU-7  Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
- oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
- oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy /oryginał/,
- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
- oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.