Karta usługi AU-1: Ustalanie warunków zabudowy

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Ustalenie warunków zabudowy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi!


1. Wyłącznie druk wniosku bez załączników. Złożenie wniosku bez załączników skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:


a) Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać określenie:

 

- granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/


- charakterystyki inwestycji obejmujące:

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów- potwierdzone we właściwych zakładach
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko /oryginał/

b) Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej /oryginał/

 

c) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

d) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIUSZ GIERLACH
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2019-04-09