ZCK-1

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Przydział miejsca do pochowania - grób ziemny

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

a) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

b) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

c) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

d) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

e) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

g) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

h) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

i) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

k) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34Obejrzyj wersję w języku migowym

Procedura dostępna w języku migowym


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dowód tożsamości – do wglądu

2) Karta zgonu / akt urodzenia (w przypadku martwo urodzonego dziecka)

3) Świadectwo kremacji – w przypadku pochowania szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok

4) Wniosek organizatora pogrzebu o przydział grobu ziemnego (nie jest wymagany w przypadku przydziału nowego miejsca). Grób ziemny przydzielany jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

5) W przypadku przydziału miejsca na Cmentarzu Prądnik Czerwony – oświadczenie wnioskodawcy, że nie dysponuje grobem, do którego mogłoby odbyć się pochowanie, na żadnym z krakowskich cmentarzy komunalnych.

6) W przypadku zwłok lub szczątków sprowadzanych z obcego państwa:

a) zezwolenie Prezydenta Miasta Krakowa na sprowadzenie zwłok, szczątków lub prochów ludzkich wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK,

b) zezwolenie (zaświadczenie) polskiego urzędu konsularnego na ich przewiezienie,

c) w przypadku dokumentów wymienionych w pkt. 2) i 3) a sporządzonych

w języku obcym – przetłumaczony tekst dokumentu przez tłumacza przysięgłego (ewentualnie międzynarodowy akt zgonu z odnośnikami

w języku polskim);

7) W przypadku przydziału wolnego miejsca do pochowania na Cmentarzu Rakowickim oraz Cmentarzu Podgórskim dodatkowo:

a) zaświadczenie z Wydziału Spraw Administracyjnych UMK potwierdzające okres zameldowania osoby zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków co najmniej 5 lat przed śmiercią.

b) oświadczenie organizatora pogrzebu o braku posiadania na cmentarzach komunalnych w Krakowie grobu rodzinnego, do którego może nastąpić pochowanie, także pozostającego w dyspozycji małżonka, krewnych wstępnych lub zstępnych do pierwszego stopnia pokrewieństwa

w stosunku do osoby zmarłej oraz o zamieszkiwaniu przez zmarłego

w Gminie Miejskiej Kraków przez okres co najmniej 5 lat przed śmiercią.

8) W przypadku przydziału wolnego miejsca do pochowania w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego dodatkowo pisemna zgoda Prezydenta Miasta Krakowa

 

Osoba uprawniona do pochowania zwłok, szczątków lub prochów ludzkich zobowiązana jest przedstawić do wglądu oryginały ww. dokumentów

z zastrzeżeniem, iż egzemplarz karty zgonu dla celów pochowania zwłok, szczątków lub prochów pozostawia się w aktach grobu w oryginale.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są zgodnie obowiązującym cennikiem.

2) W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Ustalenie terminu pochowania zwłok, szczątków lub prochówTermin załatwienia

Niezwłocznie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 8, 11, 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

3) Art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866)

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405)

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r., poz. 231)

7) Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

8) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

9) Uchwała nr CXIX/1287/06 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2006 r.

w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Rakowickim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 38, poz. 219)

10) Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1103)

11) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

12) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Grób ziemny przydzielany jest wyłącznie na okoliczność bieżącego pochowania.

2) Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok lub szczątków są:

a) pozostały współmałżonek osoby zmarłej,

b) krewni zstępni osoby zmarłej,

c) krewni wstępni osoby zmarłej,

d) krewni boczni osoby zmarłej do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci osoby zmarłej w linii prostej do 1 stopnia,

f) organy wojskowe – w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,

g) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,

h) inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

3) Przydział miejsca na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim następuje wyłącznie na okoliczność pochowania, po spełnieniu następujących warunków:

a) osoba zmarła co najmniej przez ostatnie 5 lat życia była zameldowana

i zamieszkiwała na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

b) osoba zmarła, a także jej małżonek, krewni wstępni lub zstępni do pierwszego stopnia pokrewieństwa nie posiadają grobu rodzinnego na cmentarzach komunalnych w Krakowie.

4) Lokalizacja grobu na danym cmentarzu wskazywana jest w dniu pochowania, bez możliwości jej wyboru przez organizatora pogrzebu.

5) Pochowanie osób zasłużonych dla Miasta Krakowa oraz zasłużonych w walce

o niepodległość Polski na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim następuje po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Krakowa.

6) Zgoda powyższa może zostać wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa

z urzędu lub na wniosek komisji Rady Miasta Krakowa, stowarzyszeń naukowych, społecznych i kulturalnych oraz organizacji zawodowych:

a) w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego

b) na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim

Zgodę na pochówek w miejscach, o których mowa w pkt. 6 może wyrazić

upoważniony przez Prezydenta jego Zastępca.

7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

a) w akcie notarialnym,

b) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

c) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: