WS-29
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówSprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków - Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt.


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę- na druku stanowiacym załącznik do procedury, zawierający:
  1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
  2. dane dotyczące psa, w tym:
   • pochodzenie,
   • rasę,
   • datę urodzenia,
   • płeć,
   • imię,
   • sposób oznakowania;
  3. określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.
 2. Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające rasę psa (metryka, rodowód) – jeżeli takie dokumenty zostały wydane.
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.


Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. od wydania zezwolenia – 82 zł,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao na terenie Krakowa i kasach Urzędu.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej).Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia uzyskania kompletu dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul.J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
  1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

  3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  4. Część III ust. 44 pkt 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejDostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: