SO-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować pod adresem jw. lub drogą elektroniczną na adres: so.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat,  po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Osoby posiadające ważny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub podpis potwierdzony profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.plSprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

Referat Obsługi Mieszkańców

Kraków, ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2

Referat ds. Zasiłków Rodzinnych

Kraków, ul. Stachowicza 18

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych. Dokument potwierdzający zamieszkanie dziecka w Krakowie.
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku osiągania innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiedni o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
  d) umowę dzierżawy  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, w przypadku zasądzonych alimentów,
  g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu – w przypadku utraty dochodu,
  j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu  w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 4. w przypadku osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,
 5. w przypadku cudzoziemca kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka  w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka  w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 10. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych,
 11. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego dziecka,
 12. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi finansowej.

 

Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną nie przedkładają dokumentów dot. sytuacji dochodowej rodziny

 

  

Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Krakowskiego Centrum Świadczeń.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia winno być przeprowadzone w ciągu dwóch miesięcy od momentu złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatomPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
 5. Uchwała Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka,
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Krakowskie Centrum Świadczeń UMK,
  - ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.
 3. Punkty informacji i wydawania wniosków Krakowskiego Centrum Świadczeń:
  a) os. Zgody 2,
  b) ul. Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października),
 4. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1 000 złotych na każde dziecko.
 2. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie ustalany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1 000 zł.
 3. Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.
 4. Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka; pod warunkiem, że osoba uprawniona zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie.
 5. Zapomoga finansowa przysługuje rodzicowi, jeżeli zamieszkuje w Krakowie co najmniej od jednego roku przed dniem narodzin dziecka.
 6. Osobie samotnie wychowującej dziecko jednorazowa zapomoga finansowa przysługuje wówczas, gdy na rzecz dziecka zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, chyba że ojciec dziecka jest nieznany lub drugi z rodziców dziecka nie żyje.
 7. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: