OR-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Organizacji i Nadzoru

Udzielanie informacji prawnych w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Św. 3-4, 31-004 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie za Pani/Pana zgodą w celu udzielenia informacji prawnej w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności w przypadku, gdy zajdzie potrzeba udzielenia pomocy przy redagowaniu pism zawierających zagadnienia prawne, w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa (wniosków, odwołań, pism urzędowych itp.).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane po zakończeniu udzielania informacji prawnej. A dostarczone dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
 4. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Prezydenta Miasta Krakowa:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Organizacji i Nadzoru, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji

 • Elżbieta Gołąb: tel. 12 616 1850,
 • Zbigniew Koper: tel. 12 616 1435

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dokumenty dotyczące sprawy, przedstawione przez klienta (oryginały lub kopie) – do wglądu.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Udzielanie wyjaśnień, wskazówek i pouczeń dotyczących treści przepisów prawnych oraz sytuacji prawnej klienta i przysługujących środków prawnych, w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa – w formie ustnej, wraz z ewentualnym udostępnieniem niezbędnych wydruków przepisów prawnych, orzecznictwa, wzorów pism, formularzy itp. (nie obejmuje wydruków aktów prawnych w całości).
 2. Pomoc przy redagowaniu pism zawierających zagadnienia prawne, w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa (wniosków, odwołań, pism urzędowych itp.).
 3. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji prawnej w sprawach należących do właściwości Prezydenta Miasta Krakowa, składane poprzez załączony formularz aktywny lub na e-mail: informacja.prawna@um.krakow.pl – w zakresie możliwym do analizy w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny.
 4. W przypadku braku właściwości Prezydenta Miasta Krakowa w przedstawionej przez klienta sprawie, następuje wskazanie podmiotu właściwego w tej sprawie lub ewentualnie dostępnych instytucji udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym również Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255 z późn. zm.).


Termin załatwienia

Niezwłocznie na stanowisku obsługi (Stanowisko ds. Informacji Prawnej – parter budynku Magistratu na pl. Wszystkich Świętych 3-4), ewentualnie po pozostawieniu dokumentów w terminie umówionym z klientem.

Przyjmowanie klientów: wtorek - piątek w godzinach 13.00 – 14.00.

 

W przypadku wniosków o udzielenie informacji prawnej składanych poprzez formularz aktywny lub adres e-mail – udzielenie odpowiedzi następuje w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
 3. Art. 26 i 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Stanowisko ds. Informacji Prawnej nie załatwia spraw za klienta, nie pośredniczy także pomiędzy klientem, a właściwą rzeczowo komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostką organizacyjną.
 2. Stanowisko ds. Informacji Prawnej w ramach realizacji niniejszej procedury opiera się na dokumentach przedłożonych przez klienta oraz działając w zaufaniu do przedstawionych przez niego okoliczności.
 3. Stanowisko ds. Informacji Prawnej uzupełnia, lecz nie zastępuje działań wynikających z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, do których zobowiązane są właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne. Zgodnie z ww. przepisem: Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 4. Stanowisko ds. Informacji Prawnej zapewnia klientom dostęp do treści aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jak również do treści uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.