OR-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Organizacji i Nadzoru

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat – zgodnie z kategorią BE5, określoną w JRWA, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.Sprawę załatwia

Wydział Organizacji i Nadzoru, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji

 • Małgorzata Czeluśniak, pok. 235, tel. 12 616-1442
 • Renata Chronowska-Panek, pok. 235, tel. 12 616-1850
 • Zbigniew Koper, pok. 235, tel. 12 616-1435

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 1. pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do procedury;
 2. elektronicznej:
  1. za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/na_wniosek), lub
  2. za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP, lub
  3. przesyłając wniosek bezpośrednio na adres: wniosek@um.krakow.pl

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 1. przedmiotu wniosku,
 2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
 3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 Forma załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem pkt 11 ppkt 3;
 2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 Termin załatwienia
 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.
 3. W przypadku wskazanym w pkt 5 udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

 1. na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którą należy poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa;
 2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skargę na bezczynność można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego Organu.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (https://www.bip.krakow.pl/) lub w centralnym repozytorium informacji publicznej.
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 5. W przypadku gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z art. 10. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: