MOPS-34

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Załączniki do procedury:
MOPS 34 wniosek.doc
MOPS 34 wniosek.pdf

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-53-54, e-mail: dr@mops.krakow.pl Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1) Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).
2) Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
3) Oferta cenowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wykorzystywanego do rehabilitacji w warunkach domowych wystawiona na:  a) wnioskodawcę,   b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup  (w przypadku małoletniego dziecka),  c) opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).  
4) Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.  

 

Dokumenty wymienione w pkt. 2) i 4) procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające z nich fakty lub ich stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o: bazę danych Ośrodka, wymianę informacji z innym podmiotem publicznym lub dokumenty urzędowe  przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna w przypadku przyznania dofinansowania albo decyzja o odmowie przyznania z przyczyn formalnych, albo informacja o braku możliwości dofinansowania z przyczyn wyczerpania środków.Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu który wydał decyzję.Podstawa prawna

1) Rozporządzenie nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "c" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 926 z późn. zm.),      

4)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.  2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.   3) Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód rodziny należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty: - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  4) Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o zasady rozpatrywania wniosków wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dany rok.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: