KM-45
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

- udzielenie licencji,

- zmiana licencji,

- wydanie wtórnika licencji


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, boks 80

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek [dostępny tutaj] dotyczący licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie.

2. Załączniki do wniosku:

 

2.1.Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

    a) oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będzie pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,

    b) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.

    c) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (dot. niekaralności),

    d) dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia w wysokości 50000 euro.

W tym celu przedsiębiorca może przedłożyć jeden z dokumentów:

    - roczne sprawozdanie finansowe,

    - potwierdzenie dysponowania środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych,

    - potwierdzenie dysponowaniem dostępnymi aktywami,

    - potwierdzenie posiadania akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

    - gwarancja lub poręczenie bankowe,

    - potwierdzenie własność i wartości nieruchomości.

    e) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.2 Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (zmiana danych zawartych w licencji):

 

    a) dotychczasowa licencja,

    b) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.3.Wydania wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 

    a) dotychczasowa licencja, w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,

    b) w przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),

    c) oświadczenie o utracie licencji,

    d) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

    - od 2 do 15 lat-800 zł,

    - powyżej 15 – do 30 lat – 900 zł,

    - powyżej 30 – do 50 lat – 1.000 zł.

2) Za zmianę licencji pobiera się 10 % opłaty, za udzielenie licencji.

3) Za wydanie wtórnika licencji:

    - w przypadku utraty dokumentu na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji,

    - innych przypadkach utraty licencji, pobiera się 25% opłaty za udzielenie licencji.

4) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

5) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za udzielenie, zmianę lub wtórnik licencji

– 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 5b, ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5c ust. 2, 3 i 4, art. 7 ust. 4, pkt. 2, art. 8, art. 11 ust. 1, art. 14 i art. 14a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2) Art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3) § 1 pkt 5, § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportu drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

4) § 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 3, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

5) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Dostępność procedury

1) Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na czas oznaczony od 2 lat do 50 lat.

2) Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

3) Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim roku poprzedzającym rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

4) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

5) Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

6) Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.