KM-30
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

 - udzielenie licencji,

 - zmiana licencji,

 - wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

 - wydanie wtórnika licencji lub wypisu w przypadku jego utraty.


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia spraw.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne I piętro boks 80.

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub wniosek dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, załącznik do procedury [dostępny tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

 

2.1 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

 

    a) oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będzie pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,

    b) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

    c) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5 c ust. 1 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (dot. niekaralności),

    d) dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia:

        9000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu,

        5000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy.

W tym celu przedsiębiorca może przedłożyć jeden z dokumentów:

    - roczne sprawozdanie finansowe,

    - potwierdzenie dysponowania środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych,

    - potwierdzenie dysponowaniem dostępnymi aktywami,

    - potwierdzenie posiadania akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

    - gwarancja lub poręczenie bankowe,

    - potwierdzenie własność i wartości nieruchomości.

    e) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz,

    f) wykaz pojazdów zawierających następujące informacje:

    - markę, typ,

    - rodzaj/przeznaczenie,

    - numer rejestracyjny,

    - numer VIN,

    - wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

    g) tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

    h) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.2 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (zmiana danych zawartych w licencji):

 

    a) dotychczasowa licencja wraz z wypisem lub wypisami z tej licencji,

    b) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.3. Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

   

    a) dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia:

    9000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu,

    5000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,

     b) wykaz zgłoszonych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu drogowego, wraz tytułem prawnym do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

     c) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.4. Wydania wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Wydanie wypisu z licencji w przypadku jego utraty:

    a) dotychczasowa licencja, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,

    b) w przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),

    c) oświadczenie o utracie licencji lub wypisu (ów),

    d) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Z udzielenie licencji:

    a) od 2 - do15 lat – 700 zł;

    b) powyżej 15 – do 30 lat – 800 zł;

    c) powyżej 30 – do 50 lat – 900 zł;

2) Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10 %.

3) Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.

4) Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji.

5) Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się 5% opłaty za udzielenie licencji.

6) Za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd samochodowy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się 11% opłaty za udzielenie licencji.

7) Za wydanie wtórnika licencji:

    - w przypadku utraty dokumentu na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji,

    - w innych przypadkach utraty dokumentu pobiera się 25% opłaty za udzielenie licencji.

8) Za wydanie wypisu z licencji w przypadku jego utraty, pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000,

 

Opłata za: udzielenie, zmianę, wtórnik licencji, wydanie wypisu/ów

– 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 5b ust. 1 pkt 1,2, ust. 3, art. 5c ust. 1, 3, 4, art. 7 ust. 4 pkt 2, art. 8, art.11 ust. 4 art. 12 ust. 2, art. 14 i art. 14a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2) Art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

3) § 1 pkt 2, 3, § 3 pkt 1, 2 oraz § 4 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportu drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

4) § 2 ust. 1 pkt 2, § 4 pkt 2, 3, § 5 ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, 3, ust. 4 pkt 2, 3, § 6, 7, 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

5) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejDostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Udzielając licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaje się wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których zostało udokumentowane spełnienie wymogów posiadania sytuacji finansowej.

2) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą udziela się na czas oznaczony od 2 lat do 50 lat.

3) Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się średni kurs walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim roku poprzedzającym rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

4) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

6) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

7) Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

8) Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości lub w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

9) Przewoźnik drogowy zawieszając wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia – zawiadomić organ, który udzielił licencji.

10) Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką.