KM-28
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Załączniki do procedury:
Wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dokonania wpisu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55, fax 12 616 93 53.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

    - dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

    - wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej

    w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.Opłaty

1) Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

2) Opłata za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

3) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,

w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

4) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za wpis/rozszerzenie – 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

1) Zaświadczenie o dokonaniu wpisu/rozszerzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2) Decyzja o odmowie dokonania wpisu/ rozszerzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.Termin załatwienia

1) W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2) W uzasadnionych przypadkach do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

3) Decyzja o odmowie dokonania wpisu - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1. Art. 28 ust. 1, ust.8, art. 28b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2. Art. 43 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

3. § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

4. Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

5. Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551Informacje dodatkowe dla klienta

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych wymienionych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.