KM-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

  1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

  2. ciągniki samochodowe

  3. pojazdy specjalne

  4. autobusy

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

 I. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dowód rejestracyjny.

2) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3) Tablice rejestracyjne.

4) Potwierdzenie wniesienia opłat.

5) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

6) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

7) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

I. Wniosek o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2) Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

3) Potwierdzenie wniesienia opłat.

4) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

7) Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

Przywrócenie pojazdu do ruchu

I. Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu.

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2) Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

3) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

4) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

5) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 g] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

6) Potwierdzenie wniesienia opłat.

7) Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

2) Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu 80 zł (na okres 2 miesięcy).

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

   a) 4,00 zł - od 3 do 12 miesiąca,

   b) 2,00 zł - od 13 do 24 miesiąca,

   c) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z wycofaniem pojazdu z ruchu

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

   a) Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

   b) Przyjęcie do depozytu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego.

   c) Zamieszczenie w karcie pojazdu adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a następnie zwrócenie karty właścicielowi.

 

2) Przywrócenie do ruchu: Wydanie z depozytu tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

 Termin załatwienia

Niezwłocznie (po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów) lub w umówionym ze stroną terminie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)Informacje dodatkowe dla klienta

1) Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

2) W przypadku przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, właściciel pojazdu musi tego dokonać najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin wycofania.

3) Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu, z zastrzeżeniem, że pojazd nie może być wycofany na okres krótszy niż 2 miesiące.

4) W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu ubezpieczyciel na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej za okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

5) W przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczonego w dowodzie rejestracyjnym, to organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

6) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.