EK-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych,

Tel.: 12-616-5231, 12-616-5228

 

 

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Dotyczy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę powinno zawierać:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,

b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, ponadto w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, - realizację innych zadań statutowych, - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot).

 

2. Załączniki do zgłoszenia:

a) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki,

b) pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu,

c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

d) potwierdzenie osobowości prawnej wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę, w przypadku osoby fizycznej - kopia dowodu osobistego,

e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

f) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

3. W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:

a) wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,

b) pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia,

c) zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z art. 76a kpa - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub przez instytucje, które je wydały, lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

2. Zgodnie z art. 168 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe Prezydent Miasta Krakowa wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

a) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do Ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do Ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

 

 

 

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy - Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Krakowa, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 

2. Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

 

3. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach,

b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe,

d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust.1 ustawy - Prawo oświatowe,

f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

4. Zgodnie z art. 169 ust.1 ustawy - Prawo oświatowe wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeniach lub statutem, a w szkole podstawowej – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art 168 ust. 4 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.