AU-14
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Projekt architektoniczno-budowlany wykonany wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.) – w 4 egzemplarzach oraz szkic usytuowania obiektu, sporządzone w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
 2. Projekt budowlany wykonany wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.) – w 4 egzemplarzach, sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego – w przypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach – na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności - w przypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu w sytuacji braku miejscowego planu odbudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego – w przypadku odbudowy obiektów budowlanych na obszarach wyznaczonych przez Radę Gminy w aktach prawa miejscowego, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
 5. Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, które należy dołączyć do projektu budowlanego.
 6. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów właściwych uprawnień, tj. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu).
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 8. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

UWAGA! W zależności od potrzeb, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 • wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (w wypadku obiektu budowlanego innego niż zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku osunięcia ziemi);
 • projekt budowlany lub inną dokumentację techniczną dotyczące zniszczonego lub uszkodzonego obiektu wskazujące na zachowanie parametrów technicznych (w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego - w dotychczasowym miejscu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.);
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, o ile nie są zachowane parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu - w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego - w dotychczasowym miejscu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), jak również w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy jw.

 

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych – nie podlega opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa rozstrzygająca w zakresie wniosku.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku – o ile obiekt nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
 2. Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, do wydania którego właściwy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w przypadku obiektu wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 8 ust. 2a spec-ustawy w zw. z art. 96 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 3, art. 4, art. 9, art. 11, art. 13, art. 13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).

2. Art. 20 ust. 4, art. 28, art. 34 ust. 4 i 6 oraz art. 36 oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

5. Art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 96 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1029).

 

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druk wniosku o pozwolenie na odbudowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu,
druk oświadczenia projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany– można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

I. Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (dalej jako: ustawa). Zgodnie z art. 2 ww. ustawy Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesięce, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 3 do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane stosuje się w zakresie nieuregulowanym ustawą.

W świetle art. 4 pkt 1 ustawy odbudową jest odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub części:

a) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego – w dotychczasowym miejscu,

b) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach – na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), o ile zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu (art. 9 ust. 2a ustawy).

Zgodnie z art. 6 ustawy nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych,

2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych,

3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż 12m nad poziomem terenu,

4) innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku działania żywiołu:

1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,

2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych,

3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1.000 m3 i nie wyższych niż 12m nad poziomem terenu.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku odbudowy obiektów budowlanych, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego lub wykonania określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w przypadku obiektu wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 sustawy, zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych. Przy czym, nie stosuje się w tych sprawach przepisów art. 30 ust. 1a ustawy - Prawo budowlane.

Pozwolenia na budowę wymaga odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenach Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 7 ust. 3 ustawy).

Pozwolenia na budowę wymaga odbudowa obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku obiektu wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 8 ust. 2a w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: