Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów (w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wydawanie decyzji zmieniającej zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów  (UWAGA! Wniosek należy przedłożyć do Urzędu Miasta Krakowa w terminie do dnia 5 marca 2020r.)

 

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

 

Wydawanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

 

Pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.