Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Świadczenie rodzicielskie

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie wychowawcze

Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia

„Za życiem”, świadczenia dobry start, dodatku opiekuńczego oraz należności dłużnika alimentacyjnego

 

 

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Zasiłek dla opiekuna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 Dodatek mieszkaniowy

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego