Sortuj:  
ZZM-7

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

ZZM-1

Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej

ZZM-8

Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie

ZZM-15

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

ZZM-2

Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

ZZM-3

Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

ZZM-10

Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów.

ZZM-14

Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów.

ZZM-9

Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu.

ZZM-12

Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach.

 1 2