Sortuj:  
KD-6

Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej

KD-22

Przyznanie Stypendium w ramach programu Kultura Odporna

 

KD-19

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

KD-8

Przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

KD-20

Rejestr Miejskich Instytucji Kultury – wydanie skróconego lub pełnego odpisu.

KD-7

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa

KD-11

Dotacja celowa na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności

 

KD-18

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki

KD-9

Przyznawanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego

KD-16

Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.1 2