Sortuj:  
GUP-33

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

GUP-18

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staż

GUP-6

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

GUP-2

Rejestracja osób – status bezrobotnego bez prawa do zasiłku

GUP-4

Rejestracja osób transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

GUP-1

Rejestracja osób – status poszukującego pracy

GUP-16

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

GUP-9

Zgłoszenie krajowej oferty pracy, oferty pracy dla obywateli państw EOG.

GUP-3

Rejestracja osób – status bezrobotnego z prawem do zasiłku

GUP-17

Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców