Sortuj:  

Przyjmowanie wniosków bądź uwag do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:
1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zapoznanie się z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby ze szczególnymi potrzebami.