Sprzedaż garaży komunalnych

Sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych.

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenia wynikające z art. 207-208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie w drodze umowy

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości

Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Udostępnianie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę (z wyłączeniem dzierżawy targowisk, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz pasów drogowych)