Udzielenie / odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielenie/ odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym

Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

Wygaśnięcie trwałego zarządu

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków przez państwowe i komunalne osoby prawne, państwowe i komunalne instytucje kultury