Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu).

Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów.

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów