Odszkodowanie z tytułu szkody rzeczowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r. oraz szkody osobowej zaistniałej od dnia 01.07.2019 r., powstałych na terenach znajdujących się w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie

Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu.

Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów.

Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe.

 

Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami abiotycznymi i biotycznymi w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach.

 

Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu).

Udzielanie dotacji na pokrycie poniesionych kosztów zalesienia gruntów.

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów