Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Dróg Miasta Krakowa

Wydawanie zezwolenia upoważniającego osobę zameldowaną w obszarze określonego sektora Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania do niestosowania się do znaku B 39 usytuowanego na drodze wewnętrznej na obszarze danego sektora Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania

Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej

Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZDMK

Przygotowanie projektu umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej

 

Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji.

Opiniowanie projektów stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych - przyznawanych w drodze losowania.