Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZDMK

Przygotowanie projektu umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej

 

Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji.

Opiniowanie projektów stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu

Zezwolenie na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego dróg publicznych/ terenów poza pasem drogowym drogi publicznej, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne - na prawach wyłączności

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej

lub regularnej specjalnej