Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Uzgodnienie projektu budowalnego budowy/przebudowy drogi

Uzgodnienie projektu budowlanego budowy/ przebudowy zjazdu z drogi publicznej

Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji opadowej z włączeniem do kanalizacji lub rowu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego.

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją dla której ZIKiT nie jest inwestorem, w celu uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska w formie postanowienia z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK lub zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (zgodnie z procedurą WS-19, WS-20, WS-23 Wydziału Kształtowania Środowiska UMK)

Występowania ZIKiT z wnioskiem do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, położonych na nieruchomościach będących w zarządzie ZIKiT, kolidujących z planowaną inwestycją dla której ZIKiT nie jest inwestorem

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)