Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji opadowej z włączeniem do kanalizacji lub rowu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego.

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZIKiT nie jest inwestorem.

Występowanie ZIKiT z wnioskiem do organu właściwego kompetencyjnie o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, położonych na nieruchomościach będących

w zarządzie ZIKiT, kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZIKiT nie jest inwestorem.

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

 

Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego