Uzgodnienie projektu budowalnego budowy/przebudowy drogi

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej, bądź wojewódzkiej, o ile projekt budowlany jest wymagany

 

Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji opadowej z włączeniem do kanalizacji lub rowu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych względem drogi publicznej

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Występowanie ZDMK z wnioskiem do organu właściwego kompetencyjnie o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, położonych na nieruchomościach będących w zarządzie ZDMK, kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty posiadające siedzibę lub wydzieloną jednostkę organizacyjną w obszarze płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i VII