Uzgadnianie projektu dla oświetlenia/iluminacji

Umieszczenie materiałów wyborczych (w rozumieniu art. 1, art. 109 § 1, art. 110 § 1 Kodeksu Wyborczego) w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Krakowa

Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Uzgodnienie projektu budowalnego budowy/przebudowy drogi

Uzgodnienie projektu budowlanego budowy/ przebudowy zjazdu z drogi publicznej

Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji opadowej z włączeniem do kanalizacji lub rowu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego.

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZIKiT nie jest inwestorem.