Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na czasowe zajęcie pasa drogowego pod umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kioski handlowo – usługowe

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nie przekraczający trzech dni)

Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii w pasie drogowym

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji

Wydawanie warunków dla oświetlenia/iluminacji

Uzgadnianie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej oraz zgoda na wejście w teren.