Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii w pasie drogowym

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji

Wydawanie warunków dla oświetlenia/iluminacji

Uzgadnianie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej oraz zgoda na wejście w teren.

Uzgodnienie/decyzja dla lokalizacji uzbrojenia w istniejącym pasie drogi.

Uzgadnianie projektu dla oświetlenia/iluminacji

Umieszczenie materiałów wyborczych (w rozumieniu art. 1, art. 109 § 1, art. 110 § 1 Kodeksu Wyborczego) w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Krakowa

Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego