Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych/ innych terenów w celu umieszczenia nośnika lub elementu informacji wizualnej, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej

wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ innego terenu celem umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nieprzekraczający trzy dni)

 

Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii w pasie drogowym

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

 

Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji

Wydawanie warunków dla oświetlenia/iluminacji

Uzgadnianie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej oraz zgoda na wejście w teren.

Uzgodnienie/decyzja dla lokalizacji uzbrojenia w istniejącym pasie drogi.