Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój

w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej / drogi wewnętrznej /innego terenu w celu lokalizacji punktów handlu obwoźnego, cyklicznego, okazjonalnego (do 3 dni), okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania.

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych/ innych terenów w celu umieszczenia nośnika informacji wizualnej, tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej

wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ drogi wewnętrznej/ innego terenu celem umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy (ustawienie kontenera na czas nieprzekraczający trzy dni)

 

Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii w pasie drogowym

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych