Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na drodze wewnętrznej

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK

 

Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)