Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na drodze wewnętrznej

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK

 

Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój

w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej / drogi wewnętrznej /innego terenu w celu lokalizacji punktów handlu obwoźnego, cyklicznego, okazjonalnego (do 3 dni), okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania.

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych