Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

 

Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania na wjazd do strefy ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 dla lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2

 

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

 

Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Wydanie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji lub przebudowy urządzenia wodnego (np. otwarty rów, przepust, zabudowa rowu, itp.)

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego (nieprzekraczającego trzech dni)

 

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych