Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.07.2016 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na drodze wewnętrznej