Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

 

Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania na wjazd do strefy ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 dla lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój

w Strefie Płatnego Parkowania, opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, opłaty

za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.