Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych pozostających w zarządzie ZDMK

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.01.2015 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach)