Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

Typowanie drzew i krzewów do wycinki i kierowanie wniosków o dokonanie wycinki

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków

Wyrażenie zgody na instalację bankomatów w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych w trybie aukcji celowej

Najem lokalu przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych w trybie przetargu celowego

Podnajem lokalu użytkowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych

Kontynuowanie umowy najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem powstałym na skutek zmian organizacyjno-prawnych po stronie najemcy lokalu użytkowego bez przeprowadzenia aukcji celowej

Zwolnienie Najemcy z obowiązku uiszczania należności czynszowych, za okres wykonywania na zlecenie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie prac remontowych w lokalu użytkowym