Dopisanie współnajemcy

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w terminie do trzech miesięcy od daty jej rozwiązania, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy najmu było zadłużenie najemcy, a użytkownik zajmując lokal bez tytułu prawnego spłacił w całości zaległą wierzytelność wraz z należnymi odsetkami w ww. terminie

Zwrot zabezpieczenia (gwarancji) wykonywanych robót i usług

 

Zwrot kaucji za wynajem lokalu użytkowego

Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń opłat niezależnych od właściciela

 

Zwrot lub przeksięgowanie mylnych wpłat

Zwrot pożytków z rozliczenia nieruchomości

Wystawianie zaświadczeń o stanie konta użytkownika lokalu

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w przypadku wykonywania przez właściciela nieruchomości prac remontowych polegających na remoncie części wspólnych budynku.