Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w przypadku wykonywania przez właściciela nieruchomości prac remontowych polegających na remoncie części wspólnych budynku.

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

Typowanie drzew i krzewów do wycinki i kierowanie wniosków o dokonanie wycinki

Montaż i legalizacja indywidualnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków

Wyrażenie zgody na instalację bankomatów w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych w trybie aukcji celowej

Najem lokalu przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych w trybie przetargu celowego