Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie prowadzenia przez Gminę Miejska Kraków lub na jej zlecenie prac remontowych lub inwestycyjnych pasa drogowego

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

Rozwiązanie umowy najmu na wniosek strony oraz wydanie lokalu użytkowego za protokołem zdawczo-odbiorczym

 

Podnajem lokalu użytkowego

Zmiana w całości lub w części rodzaju działalności prowadzonej w lokalu użytkowym przez najemcę

Dopisanie współnajemcy

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w terminie do trzech miesięcy od daty jej rozwiązania, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy najmu było zadłużenie najemcy, a użytkownik zajmując lokal bez tytułu prawnego spłacił w całości zaległą wierzytelność wraz z należnymi odsetkami w ww. terminie

Zwrot zabezpieczenia (gwarancji) wykonywanych robót i usług

 

Zwrot kaucji za wynajem lokalu użytkowego