Zawarcie umowy o dostęp i korzystanie z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w celu umieszczenia tablicy (w tym szyldu)/ urządzenia reklamowego lub markizy

 

Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

Użyczenie lokalu użytkowego

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie prowadzenia przez Gminę Miejska Kraków lub na jej zlecenie prac remontowych lub inwestycyjnych pasa drogowego

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym (maksymalnie przez okres 90 dni kalendarzowych)

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

Rozwiązanie umowy najmu na wniosek strony oraz wydanie lokalu użytkowego za protokołem zdawczo-odbiorczym

 

Podnajem lokalu użytkowego

Zmiana w całości lub w części rodzaju działalności prowadzonej w lokalu użytkowym przez najemcę