Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zmian projektu robót geologicznych w formie dodatku

Umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

Udostępnianie informacji geologicznej,do której prawa przysługują Skarbowi Państwa,podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu.

Zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczącego:

a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku).

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej lub związku spółek wodnych powstałych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona

Rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia

Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

Zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną