Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozłożenie na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew, krzewów albo terenów zieleni, a w przypadku przedsiębiorcy udzielenia w ten sposób pomocy de minimis.

Umorzenie 50% wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej naliczonej osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia lub uszkodziły drzewo.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zmian projektu robót geologicznych w formie dodatku

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z kórych emisja nie wymaga pozwolenia

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację

Umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk