Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych

Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi –  w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem

Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

Uznanie określonego terenu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozłożenie na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew, krzewów albo terenów zieleni, a w przypadku przedsiębiorcy udzielenia w ten sposób pomocy de minimis.