Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego

Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno-rentowych

Zezwolenie na uprawę maku i konopi