Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej.

 

Krakowski Ambasador Wielokulturowości.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

 

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów (w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wydawanie decyzji zmieniającej zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów  (UWAGA! Wniosek należy przedłożyć do Urzędu Miasta Krakowa w terminie do dnia 5 marca 2020r.)

 

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.