Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej.

 

Krakowski Ambasador Wielokulturowości.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

 

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów (w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.