Zryczałtowany dodatek energetyczny

 Dodatek mieszkaniowy

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)