Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu

Jubileusz setnych urodzin

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa

Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie nieuwierzytelnionego dokumentu lub wgląd do dokumentu

Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego

Świadczenie rodzicielskie

Wydawanie decyzji w sprawach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. wydawanie decyzji w sprawach prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znajduje się

w kompetencjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.